සුන්දර බාලි වල නැරඹිය යුතුම දේවල් 10 මෙන්න

බාලි කියලා කියන්නේ බොහෝ ස`න්චාරකයින්ගේ ප්‍රියතම දූපතක්.වීසා නැතුවම ඔබට බාලි යන්න පුලුවන්.යන්න තියෙන පහසුම ක්‍රමය තමයි මැලේසියාව ගිහිල්ලා එතනින් වෙනම ගුවන් යානයක යන එක.ඒ විදිහට…

View More සුන්දර බාලි වල නැරඹිය යුතුම දේවල් 10 මෙන්න