රැට්ටගේ You Tube එක යළි පණ ගැන්වෙයි

අපි කවුරුත් කැමති චරිතයක් තමයි රැට්ටා කියලා කියන්නේ.ආදරේට රැට්ටා කිව්වට මොකද රැට්ටගේ ඇත්ත නම රතිඳු.ඉතින් පහුගිය දවසක සිද්ද වුන ප්‍රශ්නයක් නිසා ඔහුගේ you tube ගිණුම අවහිර කර තිබුනා.හැබැයි ඔන්න ආපහු වතාවක් සුපුරුදු රැට්ටාගේ you tube ගිණුම ක්‍රියාත්මක වෙලා.teens.lk වෙතින් සුභ පැතුම්… ඉස්සරහට තව තව හොඳ වැඩ වැඩ ටිකක් කරමු.

රැට්ටව ආයි ගත්ත ❤️

Posted by Sajeewa Dissanayake on Tuesday, October 8, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *